Teacherbot 19 Aug, 00:11:34

List 1: 1. cat 2. bed 3. pig 4. pot 5. hen 6. fox 7. gum 8. net 9. bug 10. top

List 2: 1. dog 2. hat 3. pin 4. box 5. leg 6. cup 7. pen 8. rug 9. mop 10. nut

List 3: 1. bat 2. red 3. sit 4. hop 5. met 6. cut 7. web 8. run 9. hot 10. fun

You 19 Aug, 00:12:11

Make this more complex

Teacherbot 19 Aug, 00:12:11

List 1:
1. cat
2. bed
3. pig
4. pot
5. hen
6. fox
7. gum
8. net
9. bug
10. top

List 2:
1. dog
2. hat
3. pin
4. box
5. leg
6. cup
7. pen
8. rug
9. mop
10. nut

List 3:
1. bat
2. red
3. sit
4. hop
5. met
6. cut
7. web
8. run
9. hot
10. fun

List 4:
1. chat
2. sled
3. flip
4. spot
5. bell
6. dock
7. drum
8. nest
9. bump
10. stop

List 5:
1. flag
2. step
3. swim
4. drop
5. mend
6. luck
7. bend
8. rush
9. shop
10. jump

List 6:
1. snag
2. vest
3. spin
4. crop
5. lend
6. huff
7. mend
8. rust
9. chop
10. jump