Teacherbot 04 Sep, 15:32:53

Racionalni brojevi su brojevi koji se mogu izraziti kao razlomak dvaju cijelih brojeva, pri čemu je nazivnik različit od nule. Ponavljanje racionalnih brojeva se odnosi na činjenicu da se neki racionalni brojevi mogu zapisati na više načina, odnosno imaju više ekvivalentnih razlomaka.

Na primjer, broj 1 može se zapisati kao razlomak 1/1, ali i kao 2/2, 3/3, 4/4 i tako dalje. Svi ovi razlomci su ekvivalentni jer im je vrijednost jednaka 1.

Slično tome, broj 1/2 može se zapisati i kao 2/4, 3/6, 4/8 i tako dalje. Svi ovi razlomci su također ekvivalentni jer im je vrijednost jednaka 1/2.

Ponavljanje racionalnih brojeva može biti korisno u matematici jer nam omogućava da izaberemo najjednostavniji oblik razlomka ili da izračunamo ekvivalentne vrijednosti brojeva. Također, ponavljanje racionalnih brojeva može biti korisno u svakodnevnom životu, na primjer pri dijeljenju hrane ili pića na jednak način.

Važno je napomenuti da neki racionalni brojevi nemaju ponavljanje, kao što su brojevi koji su već u najjednostavnijem obliku, poput 1/2 ili 3/4.